Regulamin

Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr GBP 0161-10/2012 Dyrektora GBP w Godowie z dnia 16 listopada 2012 r.

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w GODOWIE
/z udostępnianiem komputerowym/

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

 1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm./.
 4. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
 5. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zm.)
  • za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości pobieranych opłat za usługi zawarte są w cenniku usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Za opłaty pobierane od czytelników biblioteka wystawia pokwitowanie.

§ 2 REJESTRACJA CZYTELNIKA

 1. W bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji czytelników.
 2. Przy zapisie osoby pełnoletnie zobowiązane są do:
  • okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania,
  • wypełnienia karty zapisu i potwierdzenia podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminów bibliotecznych oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów statystycznych.
 3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub prawni opiekunowie, których dowód osobisty jest podstawą zapisu.
 4. Osoba zarejestrowana w systemie bibliotecznym otrzymuje kartę czytelnika z numerem identyfikacyjnym, umożliwiającą korzystanie z usług biblioteki, którą okazuje przy każdorazowych odwiedzinach w bibliotece.
 5. Pełnoletni czytelnik pokrywa wysokość kosztów wydania karty w wysokości określonej w cenniku /zał. nr 1/, a niepełnoletni pierwszą kartę otrzymuje nieodpłatnie.
 6. Czytelnik ma prawo bezpłatnie wymienić swoją kartę na nową po upływie co najmniej 5 lat od daty wydania i po uprzednim okazaniu jej bibliotekarzowi, który oceni, czy należy wymienić ją na nową.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelniczą przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia jej przez właściciela.
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
 9. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty czytelnika, czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bibliotekarza, który wydaje inną z nowym numerem identyfikacyjnym, a czytelnik pokrywa koszty jej wydania.

§ 3 KAUCJE

 1. Kaucja pobierana jest od czytelnika, w wysokości określonej w cenniku /zał. nr 1/, w przypadku gdy:
  • nie jest stałym mieszkańcem Gminy Godów lub nie jest z nią związany poprzez szkołę, pracę, itp.
  • wypożycza książki szczególnie cenne lub trudne do nabycia.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z usług biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej 3 dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja wpłacana jest na dochody biblioteki.

§ 4 WYPOŻYCZANIE

 1. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek i czytelnik sam wybiera książki. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o zasobach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, itp.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek, a w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 3. Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 30 dni, a lektury szkolne i czasopisma na 2 tygodnie.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów trzykrotnie, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu składana jest osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo skrócenia ustalonego w ust. 3 terminu zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 7. W bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji wypożyczeni i zwrotów, który nie przewiduje pisemnego potwierdzenia zwrotu książek.
 8. W celu zarejestrowania wypożyczenia na swoim koncie czytelnik przekazuje wybrane zbiory bibliotekarzowi, któremu też zwraca książki.
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na określony przez niego czas, książki mogą być wypożyczone do domu.
 10. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego pozycja.

 

 1. Czytelnik może każdorazowo sprawdzić stan swojego konta i termin zwrotu wypożyczonych książek poprzez katalog biblioteki znajdujący się w sieci Internet pod adresem: http:91.225.9.12/libra/libraopac.dll. po uzyskaniu hasła uprawniającego do zdalnego autoryzowanego dostępu do swojego konta, nadanego przez obsługę biblioteki.
 2. Po uzyskaniu zdalnego dostępu do swojego konta, czytelnik jest zobowiązany do wprowadzenia własnego hasła.
 3. Czytelnik może zamawiać przez Internet aktualnie dostępne pozycje, usuwać złożone zamówienia i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.
 4. Zarezerwowane książki czytelnik powinien odebrać w terminie określonym w zakładce ?Profil użytkownika ? Zamówienia?.
 5. Po upływie tego okresu rezerwacja jest anulowana.

§ 5 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami i zniszczeniami.
 2. Przed wypożyczeniem zbiorów czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany do ich odkupienia.
 4. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, w porozumieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionych, zniszczonych lub uszkodzonych zbiorów inne o równej wartości i podobnej treści przydatne w bibliotece.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.
 6. W przypadku, gdy odkupienie jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania w wysokości określonej w cenniku /zał. nr 1/ .

§ 6 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje zbiory ponad określony termin, może otrzymać upomnienie pisemne lub telefoniczne, którego pokrywa koszty zgodnie z aktualnym cennikiem /zał. nr 1/.
 2. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienie wysyłane jest do osoby poręczającej.
 3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Czytelnikowi, który mimo upomnień przetrzymuje zbiory, biblioteka może zablokować możliwość korzystania z jej usług we wszystkich swoich placówkach.

§ 7 REPROGRAFIA ZBIORÓW

Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz.83 z 1994 r., tekst jednolity ? Dz.U. Nr 90, poz. 631 z 2006 r. ze zm.), za które pobierana jest opłata, wg aktualnego cennika /zał. nr 1/.

§ 8 KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 1. Każdy użytkownik biblioteki ma prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowiska komputerowego po okazaniu karty czytelnika i wpisaniu się do rejestru.
 2. Korzystanie ze stanowiska komputerowego możliwe jest jednorazowo przez 1 godzinę, a czas ten może zostać przedłużony, jeśli nie ma innych osób oczekujących.
 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem pracownika biblioteki.
 4. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 5. Komputer może być wykorzystany do przeglądania zarówno bibliotecznych, jak i własnych nośników informacji.
 6. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko poprzez podłączone do komputera słuchawki.
 7. Użytkownik ma prawo do kopiowania danych w formie wydruku lub na dowolne nośniki, o ile nie jest to sprzeczne z prawem.
 8. Za wydruk i skanowanie pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem /zał. nr 1/.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za celowe zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego.
 10. O zauważonych usterkach sprzętu jak i wadliwego funkcjonowania oprogramowania należy bezzwłocznie poinformować pracownika biblioteki.
 11. Użytkownikom nie wolno:
  • zmieniać konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego,
  • podejmować prób naprawy oprogramowania oraz sprzętu,
  • korzystać z nielegalnego oprogramowania,
  • samodzielnie instalować jakiekolwiek oprogramowanie i usuwać oprogramowanie zainstalowane na komputerze bibliotecznym,
  • oglądać stron o treściach pornograficznych, przedstawiających przemoc oraz niezgodnych z prawem i ogólnie przyjętymi normami.
 12. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze i przerwać sesę, jeśli uzna, że wykonywane są czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 13. Czytelnicy używają wszelkich nośników danych na własną odpowiedzialność. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane danymi pobranymi z komputera w bibliotece.

§ 9 SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków dostępnej w bibliotece.

§ 10 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 2. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy w strefach ciszy oraz spożywania posiłków i napojów podczas korzystania ze zbiorów.
 3. Ze zbiorów i usług biblioteki nie mogą korzystać:
  • osoby, które nie są zarejestrowane w bibliotece,
  • osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),
  • osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków i substancji odurzających,
  • osoby, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, przeszkadzają innym czytelnikom i dezorganizują pracę biblioteki.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień.
 2. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw korzystania z usług biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 3. Rozstrzyganie kwestii nie uregulowanych postanowieniami regulaminu leży w kompetencji dyrektora biblioteki.
 4. Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie wchodzi w życie z dniem 01.12.2012 r.
do góry