Strona główna/Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie

Deklaracja Dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że - pomimo starań redaktorów serwisu - pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.

 

Treści pochodzą z różnych źródeł.

Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.

Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

 

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość skoku do etykiety "treść" przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna wyświetlacza,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają naturalnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Bettina Fitkontakt@bibliotekagodow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 47 27 070. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GODOWIE

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku można wejść przez dwa wejścia - od drogi głównej, wejście obok apteki oraz z tyłu budynku od strony parkingu. Wejście od strony drogi głównej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Do wejścia należy podejść od prawej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Biblioteka usytuowana jest na piętrze, do wypożyczalni prowadzą schody. Dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia na piętrze są niedostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

Filia nr 1 w Gołkowicach

Biblioteka mieści się na parterze w budynku Ośrodka Kultury. Wejście do biblioteki znajduje się, idąc korytarzem, po prawej stronie.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia należy podejść od lewej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Filia nr 2 w Skrzyszowie

Biblioteka mieści się na piętrze w budynku Ośrodka Kultury, do biblioteki prowadzą schody.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Filia nr 3 w Skrbeńsku

Biblioteka mieści się w budynku Ośrodka Kultury, idąc korytarzem od wejścia po prawej stronie.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się specjalna platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na ścianie, bezpośrednio przy platformie znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi platformy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Filia nr 4 w Krostoszowicach

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą 2 schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak podjazdu. Biblioteka znajduje się po prawej stronie od wejścia

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Filia nr 5 w Łaziskach

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą 3 schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak podjazdu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport z wynikami przeglądu dostępności..pdf 83.91KB pobierz Plik: Raport z wynikami przeglądu dostępności..pdf
do góry