KLAUZULA RODO DLA CZYTELNIKÓW

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z siedzibą przy ulicy 1 Maja 18 w Godowie. Można się z nami skontaktować:

- pod adresem e-mail: kontakt@bibliotekagodow.pl;

- telefonicznie pod numerem: 32 472 70 70

- pisemnie: Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Biblioteka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

- pod adresem e-mail: ,

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 

1) Dane identyfikujące Czytelnika są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece (art.6 ust.1 lit. c RODO) i służą do następujących celów:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki;

d) prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki.

2) Dane dotyczące wizerunku Czytelnika oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit. e RODO) i służą do następujących celów:

a) zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się w Bibliotece;

b) dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych.

3) Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. a RODO) w następujących celach:

a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;

b) powiadamiania o organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich;

c) przekazywania informacji o działalności Biblioteki. Biblioteka realizuje zadania i obowiązki, o których mowa w ustawie o bibliotekach, ustawie o finansach publicznych, ustawie o statystyce publicznej oraz ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kategorie odbiorców danych

 

Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.

Okres przechowywania danych

 

Okres przechowywania danych wynosi:

  • dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk - nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony;
  • dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych - do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;
  • dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej - nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych;
  • dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki - nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania;
  • dla danych w postaci wizerunku - nie dłużej niż jest to niezbędne do celu, w którym są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania wizerunku;
  • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika - do czasu wycofania tej zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

do góry