Grafika BIP
Strona główna/BIP/Informacje/Informacja o RODO

Informacja o RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym Administratorem) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów, tel. 32 47 27 070, e-mail:
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
  1. w formie elektronicznej - e-mail:
  2. w formie pisemnej na adres Administratora.
 3. Dane osobowe użytkowników biblioteki są zbierane i przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu korzystania z usług biblioteki zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r o bibliotekach,
  2. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. w celu zawarcia umowy,
  4. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe użytkowników biblioteki będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa - kategoria archiwalna dokumentacji, określona w jednolitym rzeczowym wykazie akt GBP w Godowie, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. Użytkownicy biblioteki mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i uzupełnienia, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 7. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
 8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-05 10:01
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-08 12:10
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
4
do góry